Загальна інформація

КУ «Жмеринська лікарня відновного лікування» – лікарня третинного рівня, яка забезпечує надання планової реабілітаційної медичної допомоги та відновного лікування населенню в умовах стаціонару та денного стаціонару.

Цілі діяльності:

 1. Надання висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги з реабілітації та відновного лікування;
 2. Збереження здоров’я населення;
 3. Попередження переходу захворювань в хронічні;
 4. Попередження інвалідності;
 5. Покращення якості життя пацієнтів.

Основними завданнями КНП «Жмеринський РМЦ ПМСД» є:

1) організація надання прикріпленому населенню ПМД;

2) забезпечення належної доступності та якості ПМД для прикріпленого населення;

3) організація взаємодії із ЗОЗ, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу (далі – ВМД), третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (далі – ТМД), екстрену медичну допомогу (далі – ЕМД), паліативну медичну допомогу, медичну реабілітацію;

4) організація та надання невідкладної медичної допомоги населенню;

5) планування розвитку ПМД;

6) проведення організаційно-методичної роботи за напрямом ПМД;

7) здійснення фінансового та матеріально-технічного забезпечення ПМД;

8) забезпечення кадрового укомплектування;

9) забезпечення взаємодії між підрозділами Центру ПМСД в інтересах удосконалення надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров’я населення;

10) сприяння доступності для населення сільської місцевості стоматологічної та екстреної допомоги, забезпечення лікарськими засобами.

2. Відповідно до покладених завдань Центр ПМСД забезпечує:

 1) надання населенню ПМД;

2) проведення заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних захворювань;

3) раннє виявлення та профілактику неінфекційних захворювань, визначення груп підвищеного ризику;

4) раннє виявлення та профілактику інфекційних захворювань, у тому числі соціально небезпечних;

5) проведення санітарно-просвітницької роботи, навчання населення здоровому способу життя, основам надання самодопомоги та взаємодопомоги;

6) проведення скринінгу захворювань, раннє виявлення яких веде до зменшення інвалідизації і смертності населення;

7) надання паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

8) здійснення відбору хворих для отримання санаторно-курортного лікування відповідно до показань;

9) проведення експертизи тимчасової втрати працездатності;

10) підготовку медичної документації для направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу та на медико-соціальну реабілітацію;

11) виписку рецептів для пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення та за певними категоріями захворювань відповідно до чинного законодавства;

12) управління та контроль якості надання медичної допомоги у своїх підрозділах;

13) наступність та послідовність медичного обстеження, лікування та реабілітації пацієнтів у взаємодії з іншими ЗОЗ відповідно до медичного маршруту пацієнта, направлення пацієнтів для отримання інших видів медичної допомоги. Створення на базі амбулаторій умов для проведення виїзних прийомів лікарями-спеціалістами ЗОЗ вторинного рівня;

14) взаємодію своїх структурних та відокремлених структурних підрозділів з дошкільними навчальними закладами, навчальними закладами, соціальними службами, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування в інтересах збереження та зміцнення здоров’я населення;

15) реалізацію права громадян вільно вибирати лікаря, що надає ПМД, у тому числі лікаря загальної практики – сімейного лікаря, що провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа-підприємець, що перебуває з Центром ПМСД у цивільно-правових відносинах, лікаря-терапевта дільничного, лікаря-педіатра дільничного Центру ПМСД;

16) надання роботодавцю повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок на виробництві або про наявність підозри про гостре професійне захворювання;

17) організаційно-методичну роботу з надання ПМД у своїх підрозділах за такими напрямами:

    •  збір, узагальнення та контроль достовірності статистичної інформації;
    • надання звітів та оперативної інформації до територіальних інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики;
    • аналіз стану здоров’я населення;
    • вивчення і прогнозування потреби населення у ПМД;
    • планування лікувально-профілактичних заходів відповідно до потреб населення;
    • аналіз доступності ПМД для населення, планування розвитку мережі та її кадрового забезпечення;
    • організація підвищення професійної кваліфікації кадрів, у тому числі навчання за напрямом визначеної спеціалізації;
    • впровадження сучасних методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих, сучасних інформаційних технологій;
    • впровадження та вдосконалення системи управління якістю надання ПМД;

18) аналіз стану фінансового забезпечення Центру ПМСД, його підрозділів та розробку фінансових планів;

19) здійснення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та інвентарю, інших засобів, необхідних для функціонування Центру ПМСД та його підрозділів;

20) утримання будівель, споруд і технічних засобів Центру ПМСД та його підрозділів у належному стані;

21) технічне обслуговування медичного обладнання у підрозділах Центру ПМСД;

22) контроль за використанням матеріально-технічних ресурсів у підрозділах Центру ПМСД;

23) облік матеріальних цінностей, у тому числі медичного обладнання та інвентарю;

24) планування та організацію проведення планово-попереджувальних ремонтів, ремонтно-будівельних робіт на об’єктах Центру ПМСД та організацію налагоджувальних робіт при підготовці до експлуатації медичної апаратури та обладнання;

25) спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб Центру ПМСД та працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою.